Policy & Terms of use

Back to Library
Show Menu
Hide Menu

|

Boatinfo requires FlashPlayer 9 or newer to display this document!

Get Adobe Flash playerVerkstadshandbok Motor 2(0) B MD, TMD, TAMD, AD 31 TMD, TAMD, AD 41 Verkstadshandbok Motor MD, TMD, TAMD,AD 31A,B TMD,TAMD, D, AD 41A, B Innehåll Säkerhetsinformation.......................................... 2 Allmän information ............................................. 5 Reparationsanvisningar ...................................... 6 Orienteringsbilder .................................................. 8 Demontering Bränslerör, elutrustning ......................................... 10 Cirkulationspump .................................................. 10 Transmission ........................................................ 11 Kamaxel ............................................................... 11 Kolvar, vevstakar .................................................. 11 Svänghjul .............................................................. 12 Vevaxel................................................................. 12 Renovering Isärtagning av cylinderlock.................................... 13 Rengöring, kontroll ................................................ 13 Ventilstyrningar ..................................................... 14 Ventiler ................................................................. 15 Ventilsäten ............................................................ 15 Ventilfjädrar ........................................................... 15 Vipparmsmekanism .............................................. 15 Insprutare .............................................................. 15 Ihopsättning av cylinderlock .................................. 16 Rengöring, kontroll av cylinderblock ...................... 17 Kolvar, foder ......................................................... 17 Vevstakar ............................................................. 18 Vevaxel................................................................. 18 Kamaxel ............................................................... 18 Oljepump .............................................................. 18 Sjövattenpump ...................................................... 19 Cirkulationspump .................................................. 20 Mellankylare .......................................................... 21 Oljekylare .............................................................. 22 Turbokompressor Kontroll av laddningstryck ..................................... 23 Åtgärder vid lågt laddningstryck ............................ 24 Rengöring .............................................................. 24 Isärtagning ............................................................ 25 Uppmätning, kontroll ............................................. 26 Ihopsättning .......................................................... 27 Montering av turbokompressor .............................. 28 Montering Vevaxel................................................................. 29 Kolvar, foder ......................................................... 29 Oljepump .............................................................. 31 Svänghjul .............................................................. 31 Transmission ........................................................ 31 Cirkulationspump .................................................. 33 Oljekylare .............................................................. 33 Justering av ventilspel .......................................... 34 Inställning av insprutningsvinkel............................ 35 Yttre detaljer ......................................................... 36 Luftning av bränslesystem .................................... 37 Inställning av varvtal ............................................. 37 Elkopplingsschema ............................................ 39 Felsökningsschema ............................................ 43 Specialverktyg ..................................................... 43 Tekniska data ...................................................... 47 Säkerhetsinformation Introduktion Verkstadshandboken innehåller tekniska data, beskrivningar och reparationsanvisningar för i innehållsförteckningen rubricerade produkter eller produktutföranden från Volvo Penta. Förvissa dig om att rätt verkstadslitteratur används. Läs föreliggande säkerhetsinformation samt verkstadshandbokens ”Allmän information” och ”Reparationsanvisningar” noggrant innan servicearbeten påbörjas. Viktigt Följande speciella varningstecken förekommer i verkstadshandboken och på produkten. VARNING! Varnar för risk för kroppsskada, omfattande skada på produkt eller egendom, eller att allvarliga funktionsfel kan uppstå om instruktionen ej följs. VIKTIGT! Används för att påkalla uppmärksamhet på sådant som kan orsaka skador eller funktionsfel på produkt eller egendom. OBS! Används för att påkalla uppmärksamhet till viktig information för att underlätta arbetsproces-ser eller handhavande. För att du skall kunna ha överblick över de risker och försiktighetsåtgärder som alltid skall uppmärksammas resp. utföras har vi listat dessa här. Omöjliggör start av motorn genom att bryta strömmen med huvudströmbrytaren (-brytarna) och låsa den (dem) i frånkopplat läge innan servicearbete påbörjas. Fäst en varningsskylt vid förarplatsen. Allt servicearbete skall som regel utföras på en stillastående motor. En del arbeten, t.ex vissa justeringsarbeten kräver emellertid att motorn är igång. Att närma sig en motor som är igång är en säkerhetsrisk. Tänk på att löst hängande kläder eller långt hår kan fastna i roterande detaljer och orsaka svåra kroppsskador. Utförs arbete i närheten av en motor som är igång, kan en oförsiktig rörelse eller ett tappat verktyg i värsta fall leda till kroppsskada. Var vaksam på heta ytor och heta vätskor i ledningar och slangar hos en motorn som är igång eller just har stoppats. Återmontera alla skydd som demonterats vid servicearbete före start av motorn. Tillse att de varnings- eller informationsdekaler som finns på produkten alltid är väl synliga. Ersätt dekal som skadats eller målats över. Motor med turbokompressor: Starta aldrig motorn utan att luftfiltret är monterat. Det roterande kompressorhjulet i turbon kan orsaka svåra personskador. Främmande föremål i inloppsledningen kan dessutom orsaka maskinskada. Använd aldrig startspray eller liknande som starthjälp. Explosion kan uppstå i inloppsröret. Fara för personskador. Undvik att öppna påfyllningslocket för kylvätska (färskvattenkylda motorer) när motorn är varm. Ånga eller het kylvätska kan spruta ut. Öppna påfyllningslocket långsamt och släpp ut övertrycket i kylsystemet. Var ytterst försiktig om kran resp. om propp eller kylvätskeledning måste demonteras vid varm motor. Ånga eller het kylvätska kan strömma ut i oväntad riktning. Varm olja kan orsaka brännskador. Undvik hudkontakt med varm olja. Tillse att oljesystemet är trycklöst före ingrepp. Starta resp. kör aldrig motorn med oljepåfyllningslocket avtaget p.g.a. risken för oljeutkast. Stoppa motorn och stäng bottenventilen före ingrepp i kylsystemet. Starta motorn endast i väl ventilerat utrymme. Vid körning i slutet utrymme skall avgaser och vevhusgaser ledas ut ur motorrum eller verkstadsutrymme. Använd alltid skyddsglasögon vid arbeten där risk för splitter, slipgnistor, stänk av syror eller andra kemikalier föreligger. Ögonen är ytterst känsliga, en skada kan medföra förlorad syn! Undvik hudkontakt med olja! Långvarig eller återkommande hudkontakt med olja kan leda till att huden avfettas. Följden blir irritation, uttorkning, eksem och andra hudbesvär. Ur hälsovårdssynpunkt är använd olja farligare än ny. Använd skyddshandskar och undvik oljeindränkta kläder och trasor. Tvätta dig regelbundet, speciellt före måltider. Använd för ändamålet avsedd hudkräm för att motverka uttorkning och för att underlätta rengöring av huden. Flertalet kemikalier avsedda för produkten (t.ex motor- och transmissionsoljor, glykol, bensin och dieselolja), alt. kemikalier för verkstadsbruk (t.ex avfettningmedel, lacker och lösningsmedel) är hälsovådliga. Läs noggrant föreskrifterna på förpackningen! Följ alltid föreskrivna skyddsföreskrifter (t.ex användning av andningsskydd, skyddsglasögon, handskar o.s.v). Tillse att övrig personal inte ovetandes utsätts för hälsovådliga ämnen, t.ex via inandningsluften. Sörj för god ventilation. Hantera förbrukade och överblivna kemikalier på föreskrivet sätt. Var ytterst försiktig vid läckagesökning i bränslesystem och provning av bränslespridare. Bär skyddsglasögon. Strålen från en bränslespridare har mycket högt tryck och stor genomslagskraft; bränslet kan tränga djupt in i kroppsvävnader och orsaka allvarliga skador. Risk för blodförgiftning. Alla bränslen liksom många kemikalier är eldfarliga. Tillse att öppen eld eller gnista ej kan antända. Bensin, vissa förtunningsmedel och vätgas från batterier är i rätt blandningsförhållande med luft ytterst lättantändliga och explosiva. Rökförbud! Ventilera väl och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder innan exempelvis svetsningseller slipningsarbeten påbörjas i närheten. Ha alltid en eldsläckare lättillgänglig vid arbetsplatsen. Tillse att olje- och bränsleindränkta trasor samt utbytta bränsle- och smörjoljefilter förvaras på ett säkert sätt. Oljeindränkta trasor kan under vissa betingelser självantända. Utbytta bränsleoch oljefilter är miljöfarligt avfall och skall tillsammans med förbrukad smörjolja, förorenat bränsle, färgrester, lösningsmedel, avfettningsmedel och tvättrester lämnas in på miljöstation för destruktion. Batterier får aldrig exponeras för öppen eld eller elektrisk gnista. Rök aldrig i närheten av batterierna. Vid laddning utvecklar batterierna vätgas, som i blandning med luft bildar knallgas. Denna gas är lättantändlig och mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om batterierna an- sluts felaktigt, är tillräcklig för att ett batteri skall kunna explodera och orsaka skador. Rubba inte anslutningen under startförsöket (risk för gnistbildning) och stå inte lutad över något av batterierna. Förväxla aldrig batteriernas plus- och minuspoler då batterierna monteras. En förväxling kan förorsaka allvarliga skador på den elektriska utrustningen. Jämför med kopplingsschemat. Använd alltid skyddsglasögon vid laddning och hantering av batterier. Batterielektrolyten innehåller starkt frätande svavelsyra. Vid hudkontakt; tvätta med tvål och rikligt med vatten. Har batterisyra kommit i ögonen, skölj genast med vatten och kontakta omedelbart läkare. Stoppa motorn och bryt strömmen med huvudströmbrytaren (-brytarna) före ingrepp i elsystemet. Justering av koppling skall utföras på stillastående motor. Använd de lyftöglor som är monterade på motorn/ backslaget vid lyft av drivaggregatet. Kontrollera alltid att alla lyftredskap är i god kondition samt att de har rätt kapacitet för lyftet (motorns vikt tillsammans med ev. backslag och extrautrustning). För säker hantering och för att undvika att komponenter monterade på motorns ovansida skadas skall motorn lyftas med en till motorn anpassad eller en justerbar lyftbom. Alla kedjor eller vajrar skall löpa parallellt med varandra och så vinkelrätt som möjligt till motorns ovansida. Om övrig utrustning kopplats till motorn som förändrar dess tyngdpunkt, kan speciella lyftanordningar krävas för att erhålla rätt balans och säker hantering. Utför aldrig arbete på motor som enbart hänger i lyftanordning. Arbeta aldrig ensam när tunga komponenter skall demonteras, även när säkra lyftanordningar i form av t.ex spärrbara taljor används. Även när lyftanordningar används fordras i de flesta fall två personer, en som sköter lyftanordningen och en annan som ser till att komponenter går fria och inte skadas vid lyftet. Vid arbete ombord på båt förvissa dig alltid i förväg om att tillräckligt utrymme finns tillgängligt som möjliggör en demontering på plats, utan att risk föreligger för person- eller materialskador. Komponenter i det elektriska systemet, i tändsystemet (bensinmotorer) och i bränslesystemet på Volvo Pentas produkter är konstruerade och tillverkade för att minimera riskerna för explosion och brand. Motorn får ej köras i miljöer med omgivande explosiva medier. Använd alltid av Volvo Penta rekommenderat bränsle. Se instruktionsboken. Användning av bränsle med sämre kvalitet kan skada motorn. På en dieselmotor kan dåligt bränsle leda till att reglerstången kärvar och motorn övervarvar med risk för både maskin- och personskador. Sämre bränsle kan också leda till högre underhållskostnader. Allmän information Om verkstadshandboken Reservdelar Denna verkstadshandbok innehåller tekniska data, beskrivningar och reparationsanvisningar för standardutföranden av motorenheterna MD, TMD, TAMD, AD31A, B och CE motorer och TMD, TAMD, D, AD41A, B och CE motorer. Vid all korrespondens angående någon av produkterna skall alltid beteckning och serie nummer anges. Verkstadshandboken är primärt framtagen för Volvo Pentas serviceverkstäder och deras kvalificerade personal. Det förutsätts därför att personer som använder sig av boken har baskunskaper om marina drivsystem och kan utföra arbeten av mekanisk/elektrisk karaktär som tillhör yrket. Volvo Penta utvecklar kontinuerligt sina produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar. All information i denna bok är baserad på produktdata tillgängliga fram till tidpunkten för bokens tryckning. Eventuella ändringar av väsentlig betydelse som införts på produkt eller servicemetoder efter bokens tryckdatum meddelas i form av Servicebulletiner. Reservdelar till el- och bränslesystem är underställda olika nationella säkerhetskrav, t.ex. U.S. Coast Guard Safety Regulations. Volvo Pentas Original Reservdelar uppfyller dessa krav. Alla slag av skador uppkomna p.g.a. användande av icke-original Volvo Penta reservdelar för produkten i fråga kommer inte att regleras av garantiåtaganden från Volvo Penta. Reparationsanvisningar De i verkstadshandboken beskrivna arbetsmetoderna är gällande i verkstadsmiljö. Motorn är därför urlyft ur båten och monterad i en motorbock. Renoveringsarbeten som inte kräver urlyft motor utföres på plats med samma arbetsmetoder där inget annat anges. De varningstecken som förekommer i verkstadshandboken (innebörd se; Säkerhetsinformation) VARNING! VIKTIGT! OBS! är på intet vis heltäckande, då vi naturligtvis inte kan förutse allt på grund av att servicearbeten utförs under de mest skiftande förhållanden. Därför kan vi bara peka på de risker som vi anser kan uppstå vid ett felaktigt handhavande vid arbeten i en välutrustad verkstad med arbetsmetoder och verktyg som är utprovade av oss. I verkstadshandboken utförs alla arbetsmoment till vilka det finns Volvo Penta specialverktyg med hjälp av dessa. Specialverktygen är speciellt framtagna för att möjliggöra en så säker och rationell arbetsmetod som möjligt. Därför åligger det den som använder andra verktyg eller annan arbetsmetod än den av oss rekommenderade att förvissa sig om att risk inte föreligger för kropps- eller materielskada samt att felfunktion ej kan bli följden. I en del fall kan speciella säkerhetsföreskrifter och användaranvisningar finnas för de verktyg och kemikalier som är nämnda i verkstadshandboken. Dessa föreskrifter skall alltid följas och några särskilda anvisningar för detta återfinns inte i verkstadshandboken. Genom att vidta vissa elementära åtgärder och tillämpa sunt förnuft kan de flesta riskmoment förebyggas. En ren arbetsplats och en rengjord motor eliminerar många risker för både kroppsskada och funktionsfel. Framförallt vid arbeten med bränslesystem, smörjsystem, insugningssystem, turboaggregat, lagerförband och tätningsförband är det av yttersta vikt att smuts eller främmande partiklar av annat slag inte kommer in, då felfunktion eller förkortad reparationslivslängd annars kan bli följden. Vårt gemensamma ansvar Varje motor består av många samverkande system och komponenter, en komponents avvikelse från den tekniska specifikationen kan dramatiskt öka miljöpåverkan från en i övrigt bra motor. Därför är det ytterst viktigt att givna förslitningstoleranser hålles, att system som har justermöjlighet erhåller rätt inställning samt att Volvo Pentas Orginaldelar för motorn används. Tidsangivelserna i motorns skötselschema måste följas. Vissa system, t.ex. komponenter i bränslesystemet, kan fordra specialkompetens och speciell provningsutrustning. Av bland annat miljöskäl är vissa komponenter plomberade från fabrik. Ingrepp i plomberade komponenter får ej ske, om man inte är auktoriserad för dylika arbeten. Tänk på att de flesta kemiska produkter, fel använda, är skadliga för miljön. Volvo Penta rekommenderar användande av biologiskt nedbrytbara avfettningsmedel vid all rengöring av motorkomponenter, såvida inget annat nämns i verkstadshandboken. Vid arbeten ombord i båt, var speciellt aktsam, så att oljor, tvättrester etc. tas omhand för destruktion och inte oavsiktligt hamnar t.ex med slagvattnet i naturen. Åtdragningsmoment Åtdragningsmoment för vitala förband som skall dras åt med momentnyckel finns listad i ”Tekniska Data: Åtdragningsmoment” samt angivna i bokens arbetsbeskrivningar. Alla momentangivelser gäller för rengjorda gängor, skruvhuvuden och anliggningsytor. Momentangivelserna avser lätt inoljade eller torra gängor. Fordras smörjmedel, låsvätskor eller tätningsmedel till skruvförbandet anges typ i arbetsbeskrivningen samt i ”Åtdragningsmoment”. För förband där särskild momentangivelse inte anges gäller allmänna åtdragningsmoment enl. tabell nedan. Momentangivelsen är ett riktvärde och förbandet behöver då inte dras med momentnyckel. Dimension Åtdragningsmoment Nm lbf.ft. M5 64,4 M6 10 7,4 M8 25 18,4 M10 50 36,9 M12 80 59,0 M14 140 103,3 Moment-vinkeldragning Vid moment-vinkeldragning dras skruvförbandet med ett angivet moment, därefter fortsatt åtdragning med en förutbestämd vinkel. Exempel; vid 90° vinkeldragning dras förbandet ytterligare 1/4 varv i ett arbetsmoment efter det att det angivna åtdragningsmomentet har uppnåtts. Låsmuttrar Demonterade låsmuttrar skall inte återanvändas utan ersättas med nya, då låsningsegenskaperna försämras eller förloras vid flergångsanvändning. För låsmuttrar med plastinsats t.ex. Nylock® skall åtdragningsmomenten som anges i tabellen minskas om Nylock® muttern har samma mutterhöjd som en standard helmetallisk sexkantsmutter. Åtdragningsmomentet minskas med 25% vid skruvdimension 8 mm eller större. För Nylock® muttrar med högre mutterhöjd, där den helmetalliska gängan är lika hög som hos en standard sexkantsmutter, gäller åtdragningsmoment enl tabell. Hållfasthetsklasser Skruvar och muttrar är indelade i olika hållfasthetsklasser; tillhörigheten framgår av märkning på skruvskallen. Ett högre nummer på märkningen representerar ett hållfastare material, exempelvis har en skruv märkt 10-9 högre hållfasthet än en skruv märkt 8-8. Det är därför viktigt när skruvförband demonteras att skruvarna vid återmonteringen hamnar på sina ursprungliga platser. Vid utbyte av skruvar, se reservdelskatalogen så att rätt utförande erhålls. Tätningsmedel Flera olika typer av tätningsmedel och låsvätskor används på motorn. Medlens egenskaper skiljer sig åt och de är avsedda för olika förbandsstyrkor, temperaturområden, tålighet mot olja och andra kemikalier samt för de olika material och spaltstorlekar som finns i motorn. För att ett servicearbete skall bli fullgott är det därför viktigt att rätt typ av tätningsmedel och låsvätskor används till de förband där sådana erfordras. I verkstadshandboken har vi i berörda avsnitt angett de medel som används i vår motorproduktion. Vid servicearbeten skall samma medel eller medel med motsvarande egenskaper men av annat fabrikat användas. Vid användande av tätningsmedel och låsvätskor är det viktigt att ytorna är fria från olja, fett, färg och rostskyddsmedel samt är torra. Följ alltid tillverkarens anvisningar beträffande användningstemperatur, härdningstid och övriga anvisningar för produkten. Två olika grundtyper av medel används på motorn och kännetecknande för dessa är: RTV-medel (Room temperature vulcanizing). Används oftast ihop med packningar t.ex. tätning av packningsskarvar eller stryks på packningar. RTV-medel är fullt synliga när detaljen har demonterats; gammalt RTVmedel måste avlägsnas innan förbandet tätas på nytt. Följande medel är av RTV-typ: Loctite® 574, Volvo Penta 840879-1, Permatex® No. 3, Volvo Penta 1161099-5, Permatex® Nr 77. Gammalt tätningsmedel avlägsnas i samtliga fall med denaturerad sprit. Anaeroba medel. Dessa medel hårdnar (härdar) vid frånvaro av luft. Medlen används när två solida detaljer, t.ex. gjutna komponenter, monteras ihop utan packning. Vanlig användning är även att säkra och täta pluggar, gängor hos pinnbultar, kranar, oljetrycksvakter etc. Härdade anaeroba medel är glasartade och medlen är därför färgade för att göra dem synliga. Härdade anaeroba medel är mycket resistenta mot lösningsmedel och gammalt medel kan inte avlägsnas. Vid återmontering utförs en noggrann avfettning, varefter nytt tätningsmedel anbringas. Följande medel är anaeroba: Loctite® 572 (vitfärgad), Loctite® 241 (blå). Anm. Loctite® är ett registrerat varumärke för Loctite Corporation, Permatex® är ett registrerat varumärke för Permatex Corporation. Orienteringsbilder D31 D41 Orienteringsbilder 1. Sjövattenpump 2. Färskvattenpåfyllning 3. Oljepåfyllning, motor 4. Oljemätsticka 5. Luftfilter 6. Serienummer, motor 7. Bränslefilter 8. Matarpump 9. Rör för oljelänspump Demontering Tappa av motorns kylvatten, smörjoljan och eventuellt bränsle i bränslefilter och insprutningspump. Rengör motorn utvändigt. 3.Lossa värmeväxlarens samtliga fästpunkter inklusive slanganslutningar och ventilationsröret till turbon. De- montera värmeväxlaren. 1. TAMD31, 41. Lossa kylvattenrören vid mellankylaren. Lossa mellankylarens samtliga fästpunkter och tag bort mellankylaren. 4.Tag bort rören till och från oljekylaren. Skruva loss ol- jefiltret och kassera det. Skruva loss konsolen för olje- filtret och lyft bort denna tillsammans med oljekylaren. 2.Demontera sjövattenpumpen, samtliga bränslerör och bränsleslangar. Demontera även bränslefiltret med lock samt matarpump. Montera skyddshattar på in- sprutarna. 5. Skruva loss oljetrycksvakten och givaren för oljetryck- et. 6. Lossa filtret för vevhusventilationen och demontera luftfiltret och dess konsol. Tag bort röret för oljemätstickan och demontera insugningsröret. (Insugningsröret behöver i många fall ej demonteras vid renovering av motorn.) 9. Lossa el-centralen på avgasröret och demontera anslutningsrören för turbon. Demontera avgasröret tillsammans med turbokompressorn. Demontera även termostathuset, cirkulationspumpen och kabelstocken. Demontera cylinderlocket. 7.Skruva loss generatorkonsolen och spännjärnet, lyft bort generatorn och drivremmarna. Demontera start- motorn. 10. Demontera remskivan som sitter på vevaxelns poly- gonnav. Lossa polygonnavets centrumskruv, montera centrumskruven igen utan bricka och drag av navet med avdragare 884533. 8. Lossa ventilkåpan och demontera vipparmsbryggan och stötstängerna. 11. Demontera transmissionskåpans lock. Skruva loss de fyra skruvarna i insprutningspumpens medbringare. Tag bort medbringaren för sjövattenpumpen och in- sprutningspumpens drev. 12. Skruva loss de tre fästskruvarna för insprutningspumpen och lyft bort denna. Tag bort mellandrevet sedan de tre skruvarna lossats. Skruva loss centrumskruven och drag av kamaxeldrevet med avdragare 9992679. 13. Drag av vevaxeldrevet med avdragare 9992658. 15. Demontera oljesump, oljerör och konsol. Demontera även förstärkningsplåten samt kolvar och vevstakar. OBS! Var försiktig så att inte kolvkylningsmunstyckena skadas. 16. Drag ur cylinderfodren med hjälp av foderurdragare. Använd verktyg 884602, 884551 och 884231. 14. Demontera inspektionsluckorna och tag ur ventillyftarna. Placera ventillyftarna i ordningsföljd. Skruva loss kamaxelns tryckbricka och lyft ur kamaxeln. Svänghjul 17. Demontera svängningsdämparen, svänghjulet och svänghjulskåpan. Vevaxel 18. Lossa ramlageröverfallen och tag ur vevaxeln. Observera att ramlageröverfallen är numrerade. Demontera även munstyckena för kolvkylningen. Renovering Cylinderlock 1. Tag bort ventilfjädrar och ventiler med hjälp av en ventilfjädertång. OBS! Placera ventilerna i ordning i ett ventilställ. Tag bort och kassera gummitätningarna för inloppsventilerna. Demontera spridarna. 2. Rengöring, kontroll. Rengör samtliga detaljer. Var speciellt noga med kanalerna för olja och kylvätska. Undersök tätheten genom provtryckning. Kontrollera cylinderlockets planhet med hjälp av en stållinjal. Om oplanheten överstiger 0,10 mm på 100 mm mätlängd och 0,20 mm på hela ytans mätlängd skall cylinderlocket bytas. 3. Cylinderhuvud, provtryckning. A. Plugga samtliga kylvätskehål med tätningsbrickor 9996531. Använd skruv 955353 och mutter 955784, för att dra fast tätningsbrickorna. B. Skruva dit anslutningsbrickan 9996532 på cylinderhuvudets gavel och koppla in provtryckningsanordningen 9986662. Använd termostathusets packning och fyra skruv 955295 till anslutningsbrickan. C. Skruva in reducerventilen tills manometern visar 100 kPa (1 kp/cm2). D. Sänk cylinderhuvudet i vatten så att ev läckage kan lokaliseras. E. Efter provtryckningen blåses cylinderhuvudet torrt med tryckluft. 4. Ventilstyrningar A. Kontrollera ventilstyrningarnas förslitning genom att placera en ny ventil i styrningen. Släpp ner ventilen ca 2 mm och kontrollera förslitningen. Mät spelet med hjälp av en indikator. Byt styrningarna om så erfordras. Förslitningsgränser: Inloppsventil max. spel ........................................ 0,15 mm Utloppsventil max. spel ....................................... 0,17 mm 5. Ventiler. Slipa ventilerna i ventilslipmaskin. Vinkel (D) skall vara 29,7° för inloppsventil och 44,7° för utloppsventil. Om tallrikskantens tjocklek efter slipning understiger 1,7 mm kasseras ventilen. Kassera även ventil med krokig spindel. Slipa anliggningsytan mot vipparmen om så erfordras. A. (ny ventil) 0,05–0,65 mm B. in: 1,5–3,0 mm, ut: 1,4–2,9 mm C. in: 30° ut: 45° D. in: 29,7° ut: 44,7° 6. Ventilsäten Fräs eller brotscha ventilsätena. Vinkeln (C) skall vara 30° för inlopp och 45° för utlopp. (Kontrollera och vid behov byt styrningarna innan sätena bearbetas). Tätningsytans bredd skall vara 1,5–3,0 mm för inlopp och 1,4–2,9 mm för utlopp. Byt ventilsäte när måttet (A) mätt med ny ventil, överstiger 0,65 mm. Nytt säte slipas ned så långt att måttet (A) blir 0,05 mm. B. Pressa ur styrningarna med dornen 9992818. Olja in de nya styrningarna utvändigt och pressa in dem med monteringsdornen 9995028. Dornen skall pressas ända ner mot cylinderlocket. Brotscha styrningarna om så erfordras. Byte av ventilsäte A. Avlägsna det gamla sätet genom att slipa två brottanvisningar enligt bilden. Dela sätet med en mejsel. B. Brotscha upp sätets läge till rätt dimension, se ”Tekniska Data”. Kyl ned det nya sätet i kolsyresnö till ca minus 60°C och värm cylinderlocket genom spolning med varmt vatten. Pressa i sätet med en dorn. Bearbeta sätet så att höjd, vinkel och bredd stämmer. 7. Ventilfjädrar Motornummer 31: –2203115306 41: –2204137475 Kontrollera ventilfjädrarnas fria längd samt längden vid belastning. Längd utan belastning ........................................... 46 mm Längd med belastning 267–312 N ........................ 40 mm 767–852 N ........................ 30 mm Motornummer 31: 3303115307– 41: 2204137476– Kontrollera ventilfjädrarnas fria längd samt längden vid belastning. Längd utan belastning ........................................ 44,2 mm Längd med belastning 136–158 N ..................... 40,6 mm 554–614 N ..................... 29,7 mm 8. Vipparmsmekanism Tag isär vipparmsmekanismen och rengör detaljerna. Kontrollera axelns och vipparmsbussningarnas förslitning. Om bussningarna behöver bytas används dornen 9991867 för ur- och ipressning (Observera: se till att oljehålet i bussningen kommer mitt för hålet i vipparmen). Efter ipressning brotschas bussningarna till noggrant löpande passning. (22,020–22,041 mm) Kontrollera om vipparmarnas anliggningsyta mot ventilen är urgröpt, mindre justering görs i ventilslipmaskin. Anolja axeln och montera detaljerna. 9. Demontering och test av spridare 1. Demontera returbränsle och tryckbränslerören från insprutarna. 2. Demontera muttrarna för insprutarnas fästok och ta bort oken. 3. Vrid insprutarna med en PU-15-nyckel och dra dem samtidigt uppåt. Om insprutaren sitter fast så att den ej kan dras upp för hand skall avdragare 885131 användas. OBS! Om inte verktyg används föreligger risk för vattenintrång om kopparhylsan dras upp med insprutaren. 10. Hylsa för insprutare. För ned den expanderande skruven på verktyg 884931 i kopparhylsan och skruva motsols tills skruven har expanderat och fastnat i hylsan. Drag hårt så att gängorna går in i koppargodset. Trä därefter hylsan (1) på skruven, skruva på muttern (2) och drag runt den tills hylsan är demonterad. Byt de bägge tätningsringarna (3) som tätar mellan hylsa och cylinderlock. Olja in och montera den nya insprutarhylsan och stålringen med verktyg 884945. Slå in hylsan tills den bottnar. 11. Ihopsättning av cylinderlock Rengör cylinderlocket. Olja in ventilspindlarna och montera ventilerna, glöm ej tätningsringarna för inloppsventilerna. Provtryckning av spridare Kontrollera strålformen vid öppningstrycket (se Tekniska Data). Kontrollera även att bränslestrålarna upphör samtidigt vid alla fyra hålen och att inte någon efterdroppning sker. Öppningstrycket justeras med justerbrickor (1), som finns i olika tjocklekar från 1 mm till 1,95 mm med 0,05 mm skillnad mellan justerbrickorna. Skruva isär insprutaren och byt ut justerbrickan mot en tunnare eller tjockare beroende på om trycket skall minskas eller ökas. Skruva ihop insprutaren och kontrollera öppningstrycket och strålformen. Cylinderblock 12. Rengöring, kontroll Demontera alla pluggar för kanalerna och rengör cylinderblocket noggrant. Kontrollera att alla kanalerna är fria från avlagringar och att blocket inte har några sprickor. Stryk tätningsmedel på pluggarna och montera dem. 13. Kolvar, foder A. Kolvar och foder är klassade och märkta med en bokstav. En kolv som är märkt med ett ”D” får således bara monteras tillsammans med ett foder med samma bokstav. Kontrollera kolvar och foder med avseende på skador inn- an mätning görs. Klass Cylinderdiameter C 92,00–92,01 D 92,01–92,02 E 92,02–92,03 B. Mät cylinderfodrens diameter på flera punkter diametralt och på flera punkter i höjdled, från övre till nedre vändläget (B och C). Byt kolvar och foder om förslitningen uppgår till 0,25–0,30 mm. Mät kolvdiametern (A) vinkelrätt mot kolvtappshålet och 15 mm från nedre kanten. Räkna ut kolvens max och min spel (cylinderfodrets max resp. min diameter minskas med kolvdiametern). Kolvspel (nya detaljer): Sugmotor 0,10–0,14 mm Turbomotor 0,08–0,12 mm C. Mät kolvringsgapet på de nya ringarna. Om cylinderfodren ej är nya skall kontrollen göras med ringen i nedre vändläget. Gapet skall vara: Kompressionsringar: 0,40–0,65 mm Oljeskrapringar: 0,25–0,40 mm D. Mät kolvringarnas spel i kolvringsspåren. OBS! Den övre ringen skall ligga i plan med kolvens mantelyta vid mätstället, se bilden. Spelet skall vara: Övre kompressionsringen: 0,08–0,13 mm Undre kompr.ringen: 0,07–0,10 mm Oljeskrapring: 0,04–0,07 mm 14. Vevstakar A. Kontrollera vevstakarna med avseende på rakhet och vridning. B. Kontrollera vevstaksbussningarna genom att använda kolvtapparna som folk. Något märkbart glapp får ej finnas. Om bussningarna behöver bytes används dorn 9996271 för i- och urpressning. OBS! Se till att oljehålet i bussningen kommer mitt för hålet i vevstaken. Brotscha de nya bussningarna. Vid rätt passning skall en inoljad kolvtapp av sin egen tyngd sakta glida genom bussningen. 15. Vevaxel Mät vevlager- och ramlagertapparna. Ovaliteten får ej överstiga 0,04 mm och koniciteten får ej överstiga 0,05 mm. Om dessa värden överskrids slipas vevaxeln till lämplig underdimension (se ”Tekniska Data”). 16. Kamaxel Kontrollera kamaxeln med avseende på förslitning av kammar och lagerbanor. Kontrollera även lagrens förslitning. Lagren är pressade i sina lägen och måste arborras efter ipressningen. Max. tillåten förslitning på lagerbanor resp. lager: 0,05 mm. 17. Oljepump A. Demontera mellandrevet. Drag av oljepumpsdrevet med avdragaren 9996273. Tag bort kilen och mässings- brickan. B. Skruva ur husets fästskruvar. Pressa loss huset genom att skruva i skruvarna från framsidan. Tag bort pumphju- len. C. Kontrollera huset med avseende på repor och förslitning. Kontrollera tätningen mellan konsol och pumphus, vid läckage är ytorna svarta. Bussningarna byts om radialspelet mellan axel och bussning uppgår till 0,15 mm eller mer. De nya bussningarna brotschas till noggrant löpande passning, varvid huset skall vara fastskruvat vid konsolen. Mellanhjulet byts om radialspelet överstiger 0,20 mm. Kontrollera pumphjulens kuggflankar, ytterdiameter och ändplan. Kontrollera axialspelet och kuggflankspel. D. Olja in delarna. Montera pumphjulen och skruva på huset. Montera mässingsbrickan och kilen. Pressa på drivhjulet så att ett bladmått 0,05 mm nätt och jämnt går emellan hjulet och mässingsbrickan. Montera mellandrevet med dess frontmärkning vänd framåt. 18. Sjövattenpump A. Skruva loss locket och bänd ut impellern med hjälp av två skruvmejslar. OBS! Lägg skydd under så att huset ej skadas. Vänd pumpen och tag bort låsringen. Vänd åter pumpen och pressa ur axeln, lagren och tätningsringarna. B. Fetta in de nya lagren och pressa på dem på axeln så att de hamnar längst in på den grövsta delen av axeln. C. Byt ut den gamla kamskivan mot den nya. Stryk fett på tätningsringarna och pressa dem i huset med läpparna vända från varandra, använd dornen 884347. Placera Oringen mellan de båda tätningsringarna. För ned axeln i huset, se till att O-ringen hamnar på axeln. Pressa i axeln och lagren i huset med hjälp av dornen 884347. D. Sätt fast låsringen. Montera impellern och dess tät- ningsbrickor. Montera locket tillsammans med en ny pack- ning. 19. Cirkulationspump A. Pressa ut hela axeln med skovelhjulet ur pumphuset. Lossa de fyra skruvarna och tag bort medbringaren. Tag bort låsringen och remskivan med hjälp av verktyg 9992265 och mothåll 9996858. Knacka ut inre lagret och axeltätningen med hjälp av en klen dorn. Rengör huset och remskivan. Slå ut lagret ur remskivan. B. Packa in lagren med värmebeständigt fett. Fyll utrym- mena innanför lagren med fett. Pressa i lagret i remskivan. Pressa i lagret i pumphuset med hjälp av dornen 9992268 (vänd den tätade sidan av lagret mot vattensidan). C. Lägg avkastarringen på lagret och pressa på axeltätningen med hjälp av dornen 9998039. OBS! Kolringen och keramikringen som ingår i tätningen får ej komma i kontakt med fett eller beröras med fingrarna. Efterkylare Demontera locket och brickan under efterkylaren. Drag ut insatsen. Spola och rengör delarna noga. Om läckage misstänks kan insatsen provtryckas med ex luft eller fotogen, tryck: 0,2 MPa (2 kp/cm2). VARNING! Följ gällande säkerhetsföreskrifter vid användande av testutrustningen. Montera detaljerna i omvänd ordning, använd nya tätningsringar. D. Placera keramikringen på skovelhjulet och för in axeln genom tätningen. Se till att avkastarringen kommer rätt. Pressa i axeln så långt att skovelhjulet kommer 0,8 mm innanför husets anliggningsplan. Provtryckning Demontera oljekylaren från filterkonsolen. Tillverka en platta som täcker de båda hålen i huset. Förse plattan med en anslutning för tryckluft eller dylikt. Skruva fast plat- tan mot huset tillsammans med tätningsringar. Provtryck med ca 0,7 MPa (7 kp/cm2). OBS! Följ gällande säkerhetsföreskrifter. 20. Oljekylare Ta bort gavellocket, skruva åter i skruvarna ca 5 mm. Demontera zinkproppen. Ställ oljekylaren på skruvarna (se till att den stöder på samtliga skruvar). Knacka loss insatsen med hjälp av verktyg 884635. Ta bort insatsen och O-ringarna. Rengör insatsen, använd en borste som kan föras in i tuberna. Rengör huset. Kontrollera zinkelektroden, om längden understiger 20 mm skall den bytas. Montera insatsen tillsammans med nya O-ringar och packningar. Oljefilterkonsolen har två övertrycksventiler, den bakre för kolvkylning, (öppningstryck 2,2–3,0 kp/cm2) och den främ- re för motorns oljetryck (öppningstryck 4,2–5,0 kp/cm2). Turbokompressor Vid starkt rökbemängda avgaser eller om motorn är särskilt svag, kan fel på turbokompressorns funktion misstänkas. Härvid bör laddningstrycket kontrolleras. Vid långsamt försämrad fart bör även båtens botten undersökas och vid behov rengöras. 21.Kontroll av laddningstryck A. Anslut en manometer till uttaget på inloppsröret (se bilden). Laddningstryck vid olika temperaturer A. Uppmätt laddningstryck B. Korrigeringskurvor C. Insugningsluftens temperatur B. Mät laddningstrycket under fullast och med fullt gaspådrag medan motorvarvtalet relativt långsamt passerar ett lämpligt varvtal, t ex 3600 r/m för LD-motorer och 3000 r/m för MD-motorer, se diagrammet över laddningstryck under ”Tekniska Data”. Laddningstrycket skall ej understiga det angivna min-värdet. Kontrollera varvräknarens utslag med en handtachometer. OBS! Det är viktigt att full belastning bibehålles under så lång tid att trycket hinner stabiliseras för att resultatet skall bli rättvisande. Vidare bör observeras att trycket varierar med insugningsluftens temperatur som framgår av diagrammet ovan. Laddningstrycket anges vid +20°C, vilket innebär att det uppmätta trycket måste korrigeras enligt diagrammet om insugningsluften inte har denna temperatur vid mättillfället. Exempel: Ett uppmätt tryck på 80 kPa (0,8 kp/cm2) vid –10°C motsvarar 70 kPa (0,7 kp/cm2) vid 20°C, dvs trycket sjunker vid stigande temperatur (minskad ”lufttäthet”). 22. Åtgärder vid lågt laddningstryck A. Luftintag, luftfilter Kontrollera att luftintaget har rätt dimension (se installationshandboken) och att det ej är tilltäppt. Kontrollera, ev byt luftfiltret. B. Täthet Kontrollera tätheten mellan turbinhus – lagerhus resp kompressorhus – lagerhus. Kontrollera även skarven mellan turbokompressor och inloppsrör. C. Turbokompressor Demontera luftfiltret. Kontrollera att kompressorhjulet står stilla och känn efter med handen om hjulet går trögt att vrida. Om så är fallet skall kompressorn bytas eller renoveras. Mät rotorenhetens axial- och radialspel. Radialspelet mäts på turbinsidan (vid yttre kanten på hjulets nav, se bilden). Max tillåtet axialspel: 0,16 mm Max tillåtet radialspel: 0,42 mm Om förslitningsgränserna uppnåtts skall turbokompressorn bytas eller renoveras. Om inga fel kunnat upptäckas: Kontrollera huruvida turbons kompressordel behöver rengöras, se punkt D. Sot- och oljeavlagringar på dessa delar kan orsaka lågt laddningstryck. D. Rengöring Kompressordelen kan rengöras med aggregatet kvar på motorn enligt följande: Demontera kompressorhuset. Rengör kompressorhuset, kompressorhjulet och skölden i kristallolja eller motsvarande. Montera kompressorhuset och mät laddningstrycket på nytt. Om laddningstrycket fortfarande är för lågt kontrolleras följande: E. Gasreglage Kontrollera att reglaget kan föra insprutningspumpens pådragsarm till maxläge. F. Insprutningspump Kontrollera förinsprutningsvinkeln och höga tomgångsvarvtalet. Kontrollera vid behov hela pumpen i pumpprovbänk. G. Matartryck Byt ev finfilter, rengör filtret i motorpumpen. Bränsleläckage får ej förekomma. H. Insprutare Kontrollera öppningstryck, strålbild. I. Motorns kondition Ventilspel, kompressionstryck. Om laddningstrycket fortfarande ej kan godkännas måste kompressorn renoveras eller bytas ut. Renovering Turbokompressorns rörliga delar är balanserade var för sig, detta gäller även reservdelar. En sambalansering efter renoveringen kan dock vara fördelaktig med avseende på livslängden. 23. Isärtagning A. Ritsa in överensmärken mellan turbinhuset (1) kompressorhuset (7) och lagerhuset (3). Demontera turbinhuset och kompressorhuset. Spänn fast turbinhjulets nav och ta bort kompressorhjulets låsmutter (8). Märk upp hjulets läge i förhållande till axeln. B. Ta bort kompressorhjulet. Om hjulet sitter fast: pressa ut axeln. C. Demontera skölden (5) och pressa ut kolvringshållaren (9). Ta bort kolvringarna, oljeledarplåten (10), axiallagret (11) och tryckbrickan (12). Lyft bort lagerhuset (1) och vär- meskölden (2) från axeln. Ta bort kolvringarna (14) och demontera bussningarna (13). Rengör delarna noggrant, var försiktig så de ej skadas. 24.Uppmätning, kontroll A. Turbinhjul med axel, kompressorhjul Kontrollera att hjulen och axeln är fria från mekanisk åverkan. Skovlarna får ej vara slitna eller deformerade. Rikta aldrig skovlarna, skadade detaljer byts. Lägg axeln på två stöd som placeras under axelns lagerställen A (se bilden). Mät axelns kast ca 20 mm från den gängade tappen. Max tillåtet kast: 0,007 mm. Kontrollera diametern på axelns lagerlägen. Diameter min 9,95 mm. Kontrollera bredden på axelns kolvringsspår. Bredden skall vara max 3,0 mm. B. Lagerhus, kompressorhus, turbinhus Kontrollera husen med avseende på sprickor och andra skador. Mät diametern på bussningarnas lägen i lagerhuset. Diametern får vara max 16,064 mm. C. Bussningar Kontrollera lagerytorna med avseende på skador. Mät inner- och ytterdiametern. Innerdiametern max: 10,00 mm. Ytterdiametern min: 15,975 mm. Mät bussningarnas längd som skall vara min 11 mm. Observera att bussningarna skall ha flytande passning i lagerhuset. D. Kolvringar, kolvringshållare Mät kolvringarnas bredd som skall vara min 1,2 mm. Mät kolvringsspårets bredd i kolvringshållaren. Bredden får ej överstiga 3,0 mm. B = Slitytor E. Tryckbrickor, trycklager Mät tryckbrickans tjocklek som skall vara min 1,47 mm. Kontrollera slitytorna på axiallagret. Vinkeln enl bilden får ej överstiga 30°. 25. Ihopsättning Smörj alla rörliga delar i samband med monteringen. A. Montera bussningen och låsringarna på lagerhusets turbinsida. Montera även den inre låsringen på kompressorsidan. Montera värmeskölden (2) på lagerhuset. Spänn fast navet på turbinhjulet (15) i ett skruvstycke. Montera kolvringarna (14) och träd försiktigt lagerhuset över axeln. C. Montera bussningen och yttre låsringen på lagerhusets kompressorsida. Montera tryckbrickan (12), axiallagret (11) och oljeavledarplåten (10). Montera kolvringarna på kolvringshållaren (9). Placera kolvringsgapen på samma sätt som turbinsidan och montera hållaren i skölden (5). D. Stryk Curil T på sköldens tätningsytor och skruva fast den mot lagerhuset. OBS! De självlåsande skruvarna (4) byts ut (om de gamla skruvarna används skall dessa säkras med Locktite). 1. Värm upp kompressorhjulet till max. 130°C och montera det till anslag på axeltappen. Kontrollera att märkningen på hjulet och axeln överensstämmer. 2. Låt delarna svalna till rumstemperatur. 3. Anbringa Loctite 640 på axeltappens gängor. Montera den nya muttern enligt figur och drag fast den med 10 Nm (1,0 kpm). Vinkeldrag därefter muttern 60°. B. Placera kolvringsgapen med 90° inbördes förskjutning, Använd ett T-handtag och en hylsa så att inte axeln 45° i förhållande till oljeinloppet (se bilden). Tryck ihop snedbelastas. ringarna så att de kan föras in i lagerhuset. Kontrollera därefter att värmeskölden går lätt att vrida. E. Sätt på O-ringen på skölden och montera kompressor- huset (7). Åtdragningsmoment: 7 Nm (0,7 kpm). Montera turbinhuset (1). Åtdragningsmoment 8 Nm (0,8 kpm). 26. Montering av turbokompressor A. Byt motoroljan och smörjoljefiltret. Lagerhaveri hos turbokompressorn orsakas nästan alltid av slamavlagringar i motorns smörjsystem. Förekomst av slamavlagringar konstateras genom att lyfta bort ventilkåpan. Finns slamavlagringar måste hela smörjsystemet rengöras noga innan ny eller renoverad turbokompressor monteras. Rätt oljekvalitet måste användas (se ”Tekniska Data”) och oljebyten skall göras enl instruktionsboken för att hålla motorn ren. Undersök även turbokompressorns tryck- och returoljeledning. B. Rengör insugningsledningen mellan turbon och luftfiltret. Ifall kompressorhjulet har havererat kan bitar finnas kvar som slår sönder det nya kompressorhjulet. C. Montera turbokompressorn på motorn. Spruta därefter in smörjolja i kompressorns lagersystem innan tryckoljeledningarna monteras. D. Kör runt motorn med stoppknappen intryckt, tills oljetryck erhålls. Lossa därefter det övre oljeröret vid turbokompressorn och kontrollera att olja kommer fram. Montering Använd nya packningar, tätningsringar, tätningsbrickor och låsbrickor. Stryk fett eller olja på tätningsringarna (cy- linderfodrens tätningsringar penslas med såpvatten) samt olja in rörliga delar före montering. 3. Montera cylinderfodren med hjälp av dorn 9996598 och standardskaft 9992000. 1. Placera cylinderfodren i blocket utan tätningsringar. Mät foderhöjden, mått A enl bilden. Använd pressverktyg 9996272. Mätningen görs på fyra punkter på varje foder. Kontrollera att bockplanet inte är skadat vid nollställningen av indikatorklockan. Kontrollen görs med indikatorklocka 9989876 och hållare 9992479. Höjden skall vara 0,06–0,11 mm, men skillnaden mellan två intilliggande foder får ej överstiga 0,02 mm. Märk fodren så att de kommer i samma läge vid slutmonteringen. 1 = Violett 2 = Svart 3 = Svart 4. Montera samtliga munstycken för kolvkylningen. OBS! Nya O-ringar och låsmuttrar måste användas. 2. Lyft upp cylinderfodren och montera tätningsringarna som bilden visar. Pensla tätningsringarna och nedre 5. Montera ramlagren och vevaxeln (smörj lagerytorna styrningarna i blocket med såpa. med motorolja). Placera de två tryckbrickorna i motorblocket, på var sin sida om det mellersta ramlagret. Kontrollera axialspelet som skall vara 0,10–0,31 mm. 6. Montera ramlageröverfallen så att deras numrering stämmer (nummer 1 längst fram). Åtdragningsmoment: se ”Tekniska Data”, gängorna anoljas. 8. Montera kolvringarna med hjälp av en kolvringstång. Kompressionsringarna är märkta ”Top”, oljeskrapringen kan vändas godtyckligt. Montera vevlagerskålarna. Olja in kolvar, kolvringar och vevlager. Vrid kolvringarna så att gapen ligger ca 120° från varandra. Montera kolvarna så att frontmärkningen pekar framåt. Använd monteringsringen 9995031. OBS! Om kolvarna förs ned för långt kan munstyckena för kolvkylningen skadas. 7. Värm kolvarna till ca 100°C. Montera ihop kolvarna och vevstakar så att frontmärkningen på kolvarna och numreringen på vevstakarna hamnar så som visas på bilden. 9.Montera vevlageröverfallen så att deras märkning stämmer med märkningen på vevstaken. Olja in gäng- orna. Åtdragningsmoment: 113 Nm (11,3 kpm). Oljepump 10. Montera förstärkningsplåten. Doppa skruvarnas gängor i rostskyddsmedel max 24 timmar före montering. Vid montering skall skruvarna vara droppfria. Rengör kontaktytorna noga. Åtdragningsmoment 46±5 Nm (4,6±0,5 kpm). Skruva fast oljepumpen vid främre ramlagret. Montera nya tätningsringar enligt bilden. OBS! På den ände av tryckröret som ansluts till block- et skall två gula tätningsringar monteras. Skruva fast konsolen för sugröret vid ramlager nr 3 (MD31), ram- lager nr 5 (MD41). Skruva fast oljerören, reducerventilen (1) placeras mellan tryckröret och pumpen. Svänghjul 11. Byt tätningsringen i svänghjulskåpan (stryk fett på ringen innan kåpan monteras). Montera svänghjulskåpan och inre transmissionskåpan. Montera svänghjulet, åtdragningsmoment: 115 Nm (11,5 kpm). OBS! Svänghjulet har en styrhylsa som skall passa in i vevaxeln. 12. Olja in kamaxellagren. Montera kamaxel, distansringen och tryckbrickan. Skruva dit skruvarna. Kontrollera axialspelet som skall vara 0,04–0,12 mm. Transmission Samtliga kugghjul i transmissionen som berör inställningen är märkta med körnslag. 13. Kontrollera att vevaxelns kil är monterad. Pressa på vevaxeldrevet med verktyg 9992659. OBS! Se till att drevet kuggar in i oljepumpens drev. 14. Sätt kilen på kamaxeln. Värm kamaxeldrevet till ca 100°C och montera det på axeln. Montera mellanhjulet med dess axeltapp så att märkningen stämmer. Axeltappen kan vridas godtyckligt. Åtdragningsmoment: 24 Nm (2,4 kpm). Drag fast kamaxeldrevet, åtdragningsmoment 85 Nm (8,5 kpm). Montera insugningsröret (använd silicone mellan cylinderlocket och insugningsröret). 16. Montera pumphjulet så att märkningen stämmer. OBS! Pumphjulet är märkt för både 4-cyl. och 6-cyl. motor. Skruva fast pumphjulet tillsammans med medbringaren. OBS! Skruvarna sitter med ojämn delning varför medbringaren endast kan monteras i ett läge. Åtdragningsmoment: 23 Nm (2,3 kpm) Sätt i gummidrivningen för sjövattenpumpen. 17. Byt tätningsringen i locket för transmissionskåpan. Dränk in tätningsringen med olja och montera locket 15. Ställ medbringarens märkning (se bilden) så att den tillsammans med ny packning. Montera oljesumpen. pekar snett uppåt vänster (märket pekar då mot 1:ans tryckrörsanslutning). Sätt en ny O-ring på pumpens fläns och sätt insprutningspumpen på plats. Skruva dit pumpens fästmuttrar, men drag inte fast muttrarna. 18. Stryk molybdendisulfid på vevaxeltappen. Värm polygonnavet till ca 100°C och montera det på axeln. Vid behov kan navet pressas på med verktyg 9992659. Montera brickan och centrumskruven, åtdragningsmoment: 180 Nm (18 kpm). Montera remskivan, åtdragningsmoment: 25 Nm (2,5 kpm). 19. Rengör ventillyftarna noga och stryk molybdendisulfid på anliggningsytan mot kamaxeln. Olja in styrningarna i blocket. Montera lyftarna och inspektionsluckorna. Cirkulationspump 20. Montera cirkulationspumpen. 21. Skruva fast oljetrycksvakten och givaren för oljetrycket. Oljekylare 22. Montera oljefiltrets konsol och oljekylaren. Montera nytt oljefilter, se instruktion på filtret. Cylinderlock 23. Lägg på cylinderlockspackningen och cylinderlocket. Se till att kontaktytan för cylinderlocksskruvarna är fria från färg vid monteringen. Annars riskerar man att få ett dåligt kraftutbyte i förbandet med otäthet som följd. OBS! Skruvarna är fosfaterade och får ej rengöras med stålborste. Fukta cylinderlocksskruvarna i rostskyddsmedel, detaljnr. 282036 (eller en blandning av 75 % Tectyl 511 och 25 % Varnolen). Skruvarna skall vara droppfria vid monteringen. OBS! Skruvarna är fosfaterade och får ej rengöras med stålborste. Drag cylinderlocksskruvarna enligt schemat etappvis med: 1. 30 Nm (3,0 kpm) 2. 60 Nm (6,0 kpm) 3. 100 Nm (10,0 kpm) 4. Vinkeldrag 90° i ett moment 5. Vinkeldrag 90° i ett moment 24. Montera stötstängerna och vipparmsbryggan. Åtdragningsmoment: 48 Nm (4,8 kpm). A = Avgas B = Insug 25. Ventiljustering A. OBS! Ventilspelet får ej justeras med motorn igång. Ventilspel (varm eller kall motor): 0.40 mm för samtliga ventiler. Justera ventilspelet för 1:ans cyl. då denna står i tändläge. 4-cylindrig motor B. Vrid motorn ett halvt varv i rätt rotationsriktning och justera spelet för 3:ans cyl. Justera spelet i tändföljd för övriga cylinder. Tändföljd: 1-3-4-2 6-cylindrig motor Vrid motorn ett tredjedels varv i rätt rotationsriktning och justera spelet för 5:ans cylinder. Justera spelet i tändföljd för övriga cylinder. Tändföljd: 1-5-3-6-2-4 26. Inställning av insprutningsvinkel (Ventilkåporna och tryckrören skall vara borttagna.) A. Vrid motorn i rätt rotationsriktning tills cylinder nr 1 står i övre dödpunkt. 4-cylindrig motor Vrid därefter tillbaka motorn (mot rotationsriktningen) till 45° f.ö.d. 6-cylindrig motor Vrid därefter tillbaka motorn (mot rotationsriktning) till 30° f.ö.d. Tag bort centrumskruven på insprutningspumpens bakre gavel och montera hållaren 885199 och indikatorklockan verktyg 884954, nollställ klockan. B. Montera verktyg 884895 i svänghjulskåpan enligt bilden. Vrid därefter motorn i rätt rotationsriktning. När motorn står i övre dödpunkt för cylinder 1 stannar den genom att tappen på verktyg 884895 går in motsvarande hål i svänghjulet. Utslaget på indikatorklockan skall då vara enl. inställningsdata i verkstadshandbok ”Injection pump data” Är insprutningen för sen lossas pumpens fästmuttrar och pumpen vrids medurs (sett framifrån). Är insprutningen för tidig vrids pumpen moturs. Drag fast pumpen. 30. Montera värmeväxlaren och dess anslutningsrör. Yttre detaljer Montera ventilationsröret för turbon. 27. Montera avgasröret (använd nya packningar) och termostathuset. (Placera kabelstocken mellan termostathuset och cirkulationspumpen). Montera oljemätstickan. 28. Montera luftfiltret och vevhusventilationsfiltret. 31. Montera mellankylaren och dess anslutningsrör. An- vänd Silikon mellan mellankylaren och insugningsrö- ret. 29. Montera ventilkåporna, generatorn, startmotorn och elcentralen. Anslut kablarna. 32. Montera sjövattenpumpen, bränslefiltret och dess anslutningar. Montera sjövattenfiltret. B. Har insprutningspumpen varit demonterad skall även denna luftas. Pumpa med handpumpen ca 1/2 minut, varvid insprutningspumpen automatiskt utluftas. Lossa tryckrörsmuttrarna vid insprutarna. Ställ varvtalsreglaget på fullvarv och kör runt motorn med startmotorn tills bränsle kommer fram från tryckrören. Drag åt tryckrörs33. Montera matarpumpen. Drag fast insprutarna 23 Nm muttrarna. (2,3 kpm). 34. Stäng alla avtappningskranar. Fyll olja och vatten på motorn. Beträffande oljekvalitet och viskositet, se ”Tekniska Data”. Lufta bränslesystemet, se punkt 35. Provkör motorn och utför samtliga kontrollpunkter som finns angivna under leveransservice i garanticertifikatet. 35. Luftning av bränslesystem OBS! Se upp med bränslespill, använd t.ex. trasor vid luftningsstället. A. Öppna luftningsskruven på bränslefiltret ca 4 varv. Pumpa fram bränsle med hjälp av handpumpen tills bränsle utan luftbubblor kommer fram. Om pumpverkan är dålig, vrid runt motorn något så att pumpens drivkam ändrar läge. Stäng luftningsskruven. 36. Inställning av varvtal OBS! Plomberingar får endast brytas av specialutbildad personal. Hög tomgång (rusvarvtal) Varmkör motorn. Kör därefter motorn obelastad med högsta varvtal. Kontrollera att pådragsarmen (1) pressas mot justerskruven (3). Kontrollera pumpvarvtalet i Tekniska Data. Låg tomgång Varmkör motorn. Kontrollera varvtalet då motorn går obelastad på lägsta varvtal. Se ”Tekniska Data”, justera vid behov med justerskruven (2). 37. Injustering av avgastryckregulator (Endast motorer i A-utf.) Om avgaskröken och solenoiden för avgastrycksregulatorn varit demonterade under renoveringen måste dessa monteras så att inte solenoiden bränns. Vid montering av solenoiden måste avgaskröken justeras så nära sitt ursprungliga läge som möjligt. 1. Montera solenoiden så att den sammanfaller så mycket som möjligt i dess ursprungliga läge på konsolen. Kontrollera att hävarmen för spjällventilen i avgaskröken kan vridas lätt. 2. Drag solenoiden för hand tills dess bottenläge och vrid avgaskröken så att spelet mellan dragstången och muttern är 3–4 mm (se fig.). Drag fast avgaskröken. 3. Kontrollera att centrumlinjen för dragstången och solenoiden sammanfaller (sett från sidan) när solenoiden är frånkopplad. Justera vid behov. 4. Anslut en kontrollampa mellan stift nr 3 och jord på solenoiden (se fig). Koppla till solenoiden. Kontrollampan skall nu lysa. Om lampan ej lyser måste strömmen slås ifrån, annars bränns solenoiden efter ca 1/2 minut. Justera i så fall solenoiden på konsolen tills lampan lyser. Kontrollera att spelet mellan dragstången och muttern är 3–4 mm när solenoiden är dragen. 5. Kontrollera åter att centrumlinjen för dragstången och solenoiden sammanfaller (sett från sidan) om solenoiden flyttats under punkt 4. Elkopplingsschema (12V) Instrumentpanel 1. Voltmätare 6. Instrumentbelysning 2. Oljetrycksmätare 7. Varvräknare 3. Temperaturinstrument 8. Nyckelströmbrytare 4. Instrumentkort 9. Larm 5. Tryckknapp Elkopplingsschema (12V) Motor Kabelfärg 1. Kylvattentemperaturvakt GR = Grå 2. Oljetrycksvakt SB = Svart 3. Oljetrycksgivare BN = Brun 4. Kylvattentemperaturgivare LBN = Ljusbrun 5. Relä R = Röd 6. Säkring PU = Purpur 7. Förvärmning GN = Grön (Ej B-utf. motorer) Y = Gul 8. Avgastryck regulator W = Vit (Ej B-utf. motorer) BL = Blå LBL = Ljusblå Elkopplingsschema (24V) Instrumentpanel 1. Voltmätare 6. Instrumentbelysning 2. Oljetrycksmätare 7. Varvräknare 3. Temperaturinstrument 8. Nyckelströmbrytare 4. Instrumentkort 9. Larm 5. Tryckknapp Elkopplingsschema (24V) Kabelfärg Motor GR = Grå 1. Kylvattentemperaturvakt SB = Svart 2. Oljetrycksvakt BN = Brun 3. Oljetrycksgivare LBN = Ljusbrun 4. Kylvattentemperaturgivare R = Röd 5. Relä PU = Purpur 6. Automatsäkring GN = Grön 7. Förvärmning Y = Gul (Ej B-utf. motorer) W = Vit 8. Avgastryck regulator BL =Blå (Ej B-utf. motorer) LBL = Ljusblå Felsökningsschema Motorn startar ej Motorn stannar Motorn når ej rätt driftsvarvtal vid fullgas Motorn går ojämnt eller vibrerar onormalt Motorn blir onormalt varm FELORSAK X Huvudströmbrytare ej tillkopplad, urladdat batteri, avbrott i elkablar eller huvudsäkring. X X Tom bränsletank, stängd bränslekran, igensatt bränslefilter X X X Vatten och föroreningar i bränslet, felaktiga insprutare, luft i bränslesystemet. X Defekt varvräknare, båten onormalt belastad, igensatt luftfilter, beväxning i båtbotten och på utombordsdrev X X Skador på propellern X För låg kylvätskenivå, brustna eller slirande kilremmar. Igensättning i sjövattenfilter, kylvattenintag, oljekylare, kylmantlar, värmeväxlare, defekt pumphjul i sjövattenpump, felaktiga termostater Specialverktyg 9991867 Dorn för demontering och montering av vipparmsbussning 884533 Avdragare för polygonnav på vevaxel 884635 Verktyg för demontering av insats i oljekylare 9992268 Dorn för montering av lager i cirkulationspump 9998039 Dorn för montering av tätning i cirkulationspump 9992479 Hållare för mätur vid kontroll av foderhöjd 9992658 Avdragare för vevaxeldrev 9992659 Monteringsverktyg för vevaxeldrev och polygon 9992679 Avdragare för kamaxeldrev 9992818 Dorn för demontering av ventilstyrning 9995028 Dorn för montering av ventilstyrning 9995031 Monteringsring för kolv 9996271 Dorn för demontering och montering av vevstaksbussning 9996272 Pressverktyg (2 st) för cylinderfoder vid mätning av foderhöjd 9996273 Avdragare för drev till smörjoljepump 884347 Dorn för montering av lager och tätningar i sjövattenpump 884602+ 884551+ 884231 Platta för foderurdragare. Kompletteras med ok från 884551 (MD5) samt skruv och mutter från 884231 (MD21–32) 884954 Mätur för insprutningsvinkel, inkl hållare 9996662 Provtryck anordning för cyl.huvud 9996532 Anslutningsbricka för provtryckning, cylinderhuvud 9996531 Tätningsbrickor för provtryckning, cylinderhuvud (19 st) 884895 Inställningsverktyg för inspr. pump 884931 Urdragare för insprutarhylsa 884945 Dorn för montering av insprutarhylsa 885199 Hållare för indikatorklocka 9992265 Avdragare för remskiva cirkulationspump. 9996858 Mothåll vid borttagning av remskiva cirkulationspump. Tekniska data Allmänt Typbeteckning .................................................................................... MD31, TMD31, TMD41, TAMD41, ......................................................................................................... TAMD31, AD31 AD41 Cylinderantal ...................................................................................... 4 6 Cylinderdiameter ................................................................................ 92,015 mm Slaglängd ........................................................................................... 90 mm Slagvolym, total .................................................................................. 2,39 dm3 3,59 dm3 Kompressionsförhållande (A-utf.) ..................................................... 16:1 (MD31, 18:1) 16:1 Kompressionsförhållande (B- och CE-utf.) ....................................... 17,5:1 17,5:1 Kompressionstryck vid startmotorvarv 4 r/s (240 r/min).................... 2,5 MPa (25 kp/cm2) Tändningsföljd (cylinder nr 6 (4) närmast svänghjulet ..................... 1-3-4-2 1-5-3-6-2-4 Rotationsriktning (sett framifrån) ....................................................... Medurs Effekt ................................................................................................... Se gällande motordiagram Vridmoment ........................................................................................ Se gällande motordiagram Låg tomgång ...................................................................................... 675–725 r/m 625–675 r/m Pumpinställning Effekt Avregl. Hög nivå varv tomgång MD31A Lätt drift 3500 4000–4100 TMD31A Lätt drift 3800 4100–4200 TAMD31A Lätt drift 3800 4300–4400 TAMD31A Medeltung drift 3250 3700–3800 TMD41A Lätt drift 3800 4150–4250 TAMD41A Lätt drift 3800 4200–4300 TAMD41A Medeltung drift 3250 3850–3950 TAMD41A Medeltung drift 3600 4100–4200 TD31A 2600 2800–2900 TMD31B(CE) Nöjesdrift (PD) 3900 4100–4200 AD31B(CE) Nöjesdrift (PD) 3900 4300–4400 TAMD31B(CE) TMD41B(CE) Nöjesdrift (PD) 3900 4150–4250 AD41B(CE) Nöjesdrift (PD) 3900 4200–4300 TAMD41B(CE) TMD31B Nöjesdrift (PD) 3900 4100–4200 AD31B Nöjesdrift (PD) 3900 4300–4400 TAMD31B TMD41B Nöjesdrift (PD) 3900 4150–4250 AD41B Nöjesdrift (PD) 3900 4200–4300 TAMD41B Vikt, motor utan utombordsdrev eller backslag, ung. ....................... MD31, 315 kg (693 lbs) TMD41, 410 kg TMD31, 330 kg (902 lbs) (726 lbs) TAMD41, 420 kg TAMD31, 340 kg (924 lbs) (748 lbs) Laddningstryck Kurva 1 = Lägsta laddningstryck vid effektuttag enligt medeltung drift. Laddningstryck (mätt i motorns inloppsrör) vid 100 % be lastning och fullt pådrag samt ca +20°C lufttemperatur. Kurva 2 = Lägsta laddningstryck vid effektuttag enligt lätt Sker mätningen vid annan temperatur måste det uppmätta drift. laddningstrycket korrigeras enligt diagrammet på sidan Avsevärt lägre tryck erhålls om inte full effekt tas ut. 23. Turbokompressor Fabrikat och typ .................................................................................. KKK K26 2960 GA6,71 KKK K26 3262MAA10,71 Smörjsystem ....................................................................................... Trycksmörjning Kylsystem............................................................................................ Färskvattenkylning Axialspel, max .................................................................................... 0,16 mm Radialspel, max (kompressorsida) ................................................... 0,42 mm Cylinderfoder Typ ...................................................................................................... Våta, utbytbara Cylinderdiameter (överdim finns ej) .................................................. 92,015 mm Foderkragens tjocklek ....................................................................... 9,00–9,03 mm Djupmått från blockplan till foderläge ............................................... 8,920–8,940 mm Cylinderfodrets höjd över blockplan, se bilden ................................ 0,06–0,11 mm Max höjdskillnad mellan närliggande foder ..................................... 0,02 mm Kolvar Sugmotor Turbomotor Höjd, total ........................................................................................... 101,60 mm 101,65 mm Höjd från kolvtappscentrum till kolvtopp ........................................... 66,55–66,60 mm 66,60–66,65 mm Kolvspel .............................................................................................. 0,10–0,14 mm 0,08–0,12 mm Kolv monterad i motor höjd över cylinderblockets plan ................... 0,425–0,725 mm 0,475–0,775 mm Frontmärkning .................................................................................... Pil mot framända Material ............................................................................................... Lättmetall med gjutjärnsringbärare Kolvringar Kompressionsringar, antal ................................................................. 2 Övre kompressionsringen, höjd ........................................................ 2,5 mm Undre kompressionsringen, höjd ...................................................... 2,478–2,490 mm Oljering, antal ..................................................................................... 1 Höjd .................................................................................................... 3,978–3,990 mm Kolvringsspel i spår, axiellt: Övre kompressionsringen, se bilden ................................................ 0,08–0,13 mm Undre kompressionsringen ............................................................... 0,07–0,10 mm Oljeringen ........................................................................................... 0,04–0,07 mm Kolvringsgap i cylinderfoder: Kompressionsringar .......................................................................... 0,40–0,65 mm Oljeringen ........................................................................................... 0,25–0,40 mm Kolvtappar Sugmotor Turbomotor Spel, kolvtapp–vevstaksbussning ..................................................... 0,014–0,022 mm 0,014–0,022 mm Spel, kolvtapp–kolvtappshål .............................................................. Max 0,006 mm Max 0,008 mm Grepp, kolvtapp–kolvtappshål ........................................................... Max 0,004 mm Max 0,002 mm Kolvtappsdiameter ............................................................................. 35,000–35,004 mm 35,000–35,004 mm Vevstaksbussningens inv diameter ................................................... 35,018–35,022 mm 35,018–35,022 mm Kolvtappshålets diameter i kolv ........................................................ 35,000–35,006 mm 35,002–35,008 mm R = 3,9 mm Vevaxel med lager Vevaxelns axialspel ........................................................................... 0,10–0,31 mm Ramlager, radialspel .......................................................................... 0,04–0,09 mm Ramlagertappar Diameter, standard ............................................................................. 69,987–70,000 mm Underdimension 0,25 mm ................................................................ 69,737–69,750 mm 0,50 mm ................................................................ 69,487–69,500 mm 0,75 mm ................................................................ 69,237–69,250 mm Breddmått (A enl bilden) på vevaxel för styrlager med lösa tryckbrickor: Standard ............................................................................................. 35,975–36,025 mm Överdim 0,2 mm (tryckbrickor 0,1 mm ö d) ....................................... 36,175–36,225 mm Överdim 0,4 mm (tryckbrickor 0,2 mm ö d) ....................................... 36,375–36,425 mm Vevlagertappar Vevlager, radialspel ........................................................................... 0,034–0,078 mm Lagertappens längd .......................................................................... 38,95–39,05 mm Diameter, standard ............................................................................. 56,487–56,500 mm Underdimension 0,25 mm ................................................................ 56,237–56,250 mm 0,50 mm ................................................................ 55,987–56,000 mm 0,75 mm ................................................................ 55,737–55,750 mm Ram- och vevlagerskålar Ramlagerskålar Vevlagerskålar Tjocklek, standard .............................................................................. 2,970–2,979 mm 1,724–1,733 mm Underdimension 0,25 mm ................................................................ 3,095–3,104 mm 1,849–1,858 mm 0,50 mm ................................................................ 3,220–3,229 mm 1,974–1,983 mm 0,75 mm ................................................................ 3,345–3,354 mm 2,099–2,108 mm Vevstakar Märkta 1 t o m 6 (1 t o m 4) Axialspel, vevstake – vevaxel ........................................................... 0,15–0,30 mm Diameter, lagerskålens lagerläge ..................................................... 60,00–60,013 mm Diameter, vevstaksbussningens lagerläge ....................................... 39,000–39,039 mm Diameter, kolvtappsbussning ............................................................ Se rubrik ”Kolvtappar” Svänghjul Kuggkrans på svänghjul .................................................................... 115 kuggar Kamaxel Drivning .............................................................................................. Kugghjul Antal lager .......................................................................................... 7 Lagertappar, diameter ....................................................................... 52,981–53,000 mm Axialspel ............................................................................................. 0,04–0,12 mm Radialspel, lager ................................................................................ 0,025–0,063 mm Kamaxellager Lager, diameter .................................................................................. 53,025–53,044 mm Transmission Kuggflankspel .................................................................................... 0,03–0,17 mm Radialspel för mellanhjul ................................................................... 0,03–0,09 mm Axialspel för mellanhjul ..................................................................... 0,03–0,15 mm Axeltapp för mellanhjul, diameter ..................................................... 54,940–54,970 mm Mellanhjul, lageryta mot axeltapp, diameter ..................................... 55,000–55,030 mm Kuggantal: Vevaxelhjul ....................................................................... 33 mellanhjul ........................................................................................... 41 kamaxelhjul ........................................................................................ 66 drivhjul för insprutningspump/sjövattenpump ................................... 66 Ventilplacering och cylindernumrering Ventiler A = UT, B = IN Ventilsystem Ventiler Inlopp Utlopp Tallriksdiameter .................................................................................. 39,0 mm 37,0 mm Spindeldiameter ................................................................................. 7,955–7,970 mm 7,925–7,940 mm Ventilens sätesvinkel ......................................................................... 29,7° 44,7° Sätets vinkel i cylinderlocket ............................................................. 30° 45° Ventilspel (kall motor eller vid driftstemperatur) ............................... 0,40 mm 0,40 mm Ventilsäten Ventilsäte Läge för ventilsäte Inlopp Utlopp Diameter, standard (mått A) ............................................................... 40,564–40,580 mm 38,064–38,080 mm Överdim .............................................................................................. 40,764–40,780 mm 38,264–38,280 mm Höjd (mått B) ...................................................................................... 7,0–7,05 mm 7,5–7,55 mm Läge för ventilsäte: Diameter, standard (mått C) ............................................................... 40,500–40,525 mm 38,000–38,025 mm Överdim .............................................................................................. 40,700–40,725 mm 38,200–38,225 mm Djup (mått D) ...................................................................................... 8,93–9,07 mm 9,43–9,57 mm Lägets bottennivå (mått R) ................................................................. 0,4–0,5 mm 0,4–0,5 mm Måttet mellan ventiltallriken och cylinderlockets plan skall vara ..... 0,05–0,45 mm 0,05–0,45 mm Ventilstyrningar Längd .................................................................................................. 59 mm Innerdiameter (monterad) .................................................................. 8,000–8,015 mm Reservdelsutförande ......................................................................... 8,000–8,022 mm Höjd över lockets fjäderplan .............................................................. 18 mm Spel, ventilspindel – styrning: Inloppsventiler .................................................................................... 0,030–0,060 mm Utloppsventiler ................................................................................... 0,060–0,090 mm Ventilfjäder Längd utan belastning ....................................................................... 46 mm Längd med 267–312 N (27,2–31,8 kp) belastning .......................... 40 mm Längd med 767–852 N (78,2–86,2 kp) belastning .......................... 30 mm Vipparmsmekanism Vipparmsbussning, diameter efter inpr. och bearbetning ................. 22,020–22,041 mm Smörjsystem Oljetryck, varm motor, driftsvarvtal, smörjolja .................................... 0,42–0,5 MPa (4,2–5 kp/cm2) Oljetryck, varm motor, driftsvarvtal, kolvkylningsolja ........................ 0,22–0,3 MPa (2,2–3 kp/cm2) Oljekvalitet enligt API-systemet ......................................................... CD Viskositet ............................................................................................ SAE 15W/40 Oljerymd inkl smörjoljerenare: 31-motorer 41-motorer Ingen motorlutning ............................................................................. 9 dm3 (liter) 10,5 dm3 (liter) 15° motorlutning ................................................................................. 9,5 dm3 (liter) 11,5 dm3 (liter) Smörjoljepump, typ ............................................................................ Kugghjul Axialspel, pumphjul ........................................................................... 0,07–0,15 mm Kuggflankspel, pumphjul ................................................................... 0,15–0,35 mm Diameter, mellanhjulets lagerhylsa ................................................... 55,03–55,06 mm Bussning för mellanhjul ..................................................................... 54,07–55,00 mm Radialspel för mellanhjul ................................................................... 0,03–0,09 mm Diameter, bussningar i oljepump ...................................................... 16,016–16,034 mm Spel, axialbricka – oljepumpens drivhjul .......................................... 0,02–0,08 mm Kuggantal oljepumpens drivhjul ....................................................... 39 Oljepumpens mellanhjul .................................................................... 36 Vevhusventilation Ventilen öppnar vid ............................................................................ 0,8 kPa (0,008 kp/cm2) Bränslesystem Insprutningspumpens rotationsriktning sett framifrån ...................... Moturs Insprutningsföljd ................................................................................ 1-3-4-2 1-5-3-6-2-4 Matartryck ........................................................................................... 14,7–27,5 kPa (0,15–0,28 kp/cm2) Insprutningspump Fabrikat, typ ........................................................................................ Bosch EP/VE 4/10 (MD31) Bosch EP/VE 4/11 (TMD31, TAMD31) Bosch EP/VE 6/11 (TMD41, TAMD41) Matarpump ......................................................................................... SOFABEX H 3403 Bränslefilter Typbeteckning .................................................................................... FJ/DBR 1 W5/144 FJ/DBR 1W6/225 Insprutare (A-utf. motorer) Spridarhållare, fabrikat och typ ......................................................... Bosch KBAL 72 P19 Spridare .............................................................................................. DLLA 144 P118 (MD31, DLLA 144 P138) Typ av spridare ................................................................................... Hålspridare Öppningstryck .................................................................................... 25 MPa (250 kp/cm2) Inställningstryck (ny fjäder) ................................................................ 25,5–26,3 MPa (255–263 kp/cm2) Insprutare (B- och CE-utf. motorer) Spridarhållare, fabrikat och typ ......................................................... Bosch KBAL 72 P23 Spridare .............................................................................................. DLLA 140 P196 Typ av spridare ................................................................................... Hole nozzles Öppningstryck .................................................................................... 26 MPa (260 kp/cm2) 3697 lbf/in2 Inställningstryck (ny fjäder) ................................................................ 26,5–27,5 MPa (265–275 kp/cm2) 3768–3910.6 lbf/in2 Kylsystem 31-motorer 41-motorer Typ ...................................................................................................... Övertryck Rymd inkl värmeväxlare dm3 (liter) ................................................... 13 (MD31, 10) 19 Termostater Typ ...................................................................................................... Vax Antal .................................................................................................... 2 Termostaterna börjar öppna vid ........................................................ 74–78°C fullt öppen vid .................................................................................. 88–92°C Elsystem Systemspänning ................................................................................ 12 V 24 V Batterikapacitet ................................................................................... 140 Ah 70 Ah Batterielektrolytens densitet: Fulladdat batteri ................................................................................. 1,275–1,285 Batteriet omladdas vid ....................................................................... 1,230 Växelströmsgenerator Spänning/max strömstyrka ................................................................ 14 V/50 A 28 V/55 A Effekt ................................................................................................... 700 W 1540 W Effekt ................................................................................................... 2,5 kW (3,4 hk) 4 kW (5,4 hk) Borstlängd .......................................................................................... Min 10 mm Borstfjäderkraft ................................................................................... 20–25 N (2–2,5 kp) Förslitningstoleranser Cylindrar Cylinderfoder och kolvar bör bytes vid 0,25–0,30 mm förslitning. Vevaxel Max tillåten ovalitet på ram- och vevlagertappar ............................. 0,04 mm Max tillåten konicitet på ram- och vevlagertappar ............................ 0,05 mm Max axialspel på vevaxel .................................................................. 0,40 mm Ventiler Ventilspel, max tillåten förslitning ...................................................... 0,02 mm Max. tillåtet spel mellan ventilspindel och ventilstyrning: Inloppsventiler .................................................................................... 0,15 mm Utloppsventiler ................................................................................... 0,17 mm Ventiltallrikens kant skall vara min inlopp ........................................ 1,7 mm utlopp ........................................ 1,7 mm Ventilsätet får slipas ned så långt att avståndet från ventiltallriken (ny ventil) till cyl lockets plan är max: inlopp .............................................................................................. 0,65 mm utlopp .............................................................................................. 0,65 mm Kamaxel Max tillåten förslitning ........................................................................ 0,05 mm Lager, max tillåten förslitning ............................................................. 0,05 mm Åtdragningsmoment Åtdragningsmoment, cylinderlocksskruvar 1. 30 Nm (3,0 kpm) 2. 60 Nm (6,0 kpm) 3. 100 Nm (10,0 kpm) 4. 90° vinkeldragning i ett moment 5. 90° vinkeldragning i ett moment Anm. Skruvgängan skall fuktas med rostskyddsmedel (det nr 282 036) före monteringen. Dragningen skall ske enligt schemat etappvis. OBS! Cylinderlocksskruvarna får endast återanvändas fyra gånger, därefter skall dom bytes. Nm (kpm) Ramlager ............................................................................................ 140 (14) Vevlager ............................................................................................. 113 (11,3) Lagerbock, vipparmsaxel .................................................................. 48 (4,8) Axialbricka, kamaxellager ................................................................. 24 (2,4) Kugghjul, kamaxel ............................................................................. 85 (8,5) Axeltapp för mellanhjul transmission ................................................ 24 (2,4) Oljefilter med anoljad tätningsring .................................................... 25 (2,5) Konsol, smörjoljepump ...................................................................... 24 (2,4) Ventilkåpa/övre................................................................................... 8 (0,8) Transmissionskåpa ............................................................................ 20 (2) Oljesump ............................................................................................ 15 (1,5) Avtappningspropp, oljesump ............................................................. 60 (6) Svänghjulskåpa ................................................................................. 48 (4,8) Svänghjul ........................................................................................... 115 (11,5) Svängningsdämpare, fästskruvar ..................................................... 24 (2,4) Centrumskruv för nav ......................................................................... 180 (18) Kugghjul/medbringare ....................................................................... 24 (2,4) Tryckventilhållare ............................................................................... 40 (4) Stoppmagnet ...................................................................................... 43 (4,3) Insprutare, fästmutter ......................................................................... 24 (2,4) Insugningsrör ..................................................................................... 20 (2) Avgasrör ............................................................................................. 40 (4) Anteckningar Rapportblankett Har Du anmärkningar eller andra synpunkter på denna bok? Ta då en kopia av denna sida, skriv ner synpunkterna och sänd den till oss. Adressen finns längst ned. Vi ser helst att Ni skriver på svenska eller engelska. Från: ............................................................................. ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... Berör publikation: ................................................................................................................................................. Publikation nr:.......................................................Utgivningsdatum:.................................................................... Förslag/Motivering: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. Datum: ........................................................ Namn: ......................................................... AB Volvo Penta Customer Support Dept. 42200 SE-405 08 Gothenburg Sweden .....00N...........